Vedtægter

Vedtægter for Solrød Cykling

Navn og hjemsted
§1. Klubbens navn er Solrød Cykling og har hjemsted i Solrød kommune (Klubben er stiftet den 25. september 2017)

Formål
§2. Solrød Cykling har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme, og at varetage sine medlemmers interesser gennem klubliv og kammeratligt samvær.

Medlemmer
§3. Et medlem er optaget i klubben, når man er fyldt 18 år og har betalt kontingent. Alle medlemmer har adgang til klubbens vedtægter via foreningens hjemmeside.

Stk. 2. Kontingentrestance udover 1 måned medfører sletning af medlemskabet.

Stk. 3. Medlemmer i kontingentrestance kan ikke modtage tilskud fra klubben.

Stk. 4. Kontingentet dækker det pågældende kalenderår

Stk. 5. Udmeldelses sker skriftligt til kassereren. Udmeldelse giver ikke refusion af kontingent.

Stk. 6. Bestyrelse og trænerteam er kontingentfrie medlemmer.

Stk 7. Bestyrelsen kan give et medlem en disciplinær straf i form af, skriftlig advarsel, midlertidig (karantæne) eller permanent udelukkelse (eksklusion), såfremt vedkommende gentagende gange ikke overholder klubbens sikkerhedskodeks, handler til skade for foreningen eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

Stk. 8: I tilfælde af gentagende overtrædelser af klubbens sikkerhedskodeks, kan et flertal i bestyrelsen beslutte at der er grundlag for en skriftlig advarsel. Hvis dette ikke afhjælper situationen, gives der først 14 dages karantæne, dernæst 30 dages karantæne og til sidst karantæne for resten af indeværende sæson, og permanent udelukkelse tages op til førstkommende generalforsamling.

Stk. 9: Klubbens sikkerhedskodeks defineres af klubbens bestyrelse og skal kommunikeres ud inden en ny optagelsesperiode starter. Dette er 1.marts. Klubbens sikkerhedskodeks kan kun opdateres en gang om året og kan ikke opdateres i en igangværende medlemsperiode som fra 1. marts til 31. december.

Økonomi
§4. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet erlægges helårligt forud pr. 1. marts.

Stk. 2. Kassereren fører klubbens regnskab. Klubbens formue anbringes i pengeinstitut under rimelig hensyntagen til evt. forrentning samt sikkerhed. Klubbens eventuelle kontante kassebeholdning bør ikke overstige, hvad der skønnes nødvendigt til de løbende udgifter.

Stk. 3. Regnskabet går fra 1. januar til 31. december Det afsluttede årsregnskab skal af kassereren afleveres til revisorerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Det reviderede årsregnskab for klubben og for eventuelle fonde forelægges på den ordinære generalforsamling.

Stk. 5. På den ordinære generalforsamling vælges 1 revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer har til enhver tid ret til at efterse og kontrollere klubbens regnskaber.

Stk. 7. Kassereren fører elektronisk kassebog / bogholderi samt et medlemskartotek med oplysning om hvert medlems navn og adresse.

Stk. 8. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end 20.000 kr. godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

Tegningsret
§5. Foreningen tegnes af formanden i foreningen med et bestyrelsesmedlem. Ved formandens fravær tegnes foreningen af kassereren i forening med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

Ledelse
§6. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 personer bestående af formand, næstformand, kasserer og sekretær samt ét bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen og 1 bestyrelsessuppleant vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger formand og kasserer direkte. Bestyrelsen konstituerer sig herudover.

Stk. 3. Valgperioden er 2 år. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal. Kassereren og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige årstal.

Stk. 4. Bestyrelsessuppleant vælges hvert år.

Stk. 5. Personer fra samme husstand, kan ikke sidde i bestyrelsen samtidig

Bestyrelsen
§7. Bestyrelsen afholder møder efter behov.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt 3 af dens medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede.

Stk. 2. Ved afstemninger i bestyrelsen kræves almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Bestyrelsen er kontingentfrie medlemmer

Stk. 4. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og nedsætter udvalg efter behov.

Stk. 5. Bestyrelsen administrerer klubbens midler og er ansvarlig for disse over for generalforsamlingen efter de almindelige retsregler.

Stk. 6. Sekretæren fører klubbens forhandlingsprotokol. Af protokollen skal fremgå referater af bestyrelsens forhandlinger samt alle generalforsamlinger.

Generalforsamling
§8. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Kun generalforsamlingen kan vedtage, ændre eller ophæve klubbens vedtægter.

Stk. 2. Generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og skal indvarsles senest 21 dage før afholdelse med tilkendegivelse af dagsorden. Dette sker til den mail, det enkelte medlem har oplyst til foreningen samt på foreningens hjemmeside.

Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde:

1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse og suppleant
6. Valg af revisor og suppleant
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Dirigenten og formanden underskriver det af generalforsamlingen i forhandlingsprotokollen optagne referat.

Stk. 6. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer. Er et medlem i kontingentrestance er vedkommende ikke stemmeberettiget.

Afstemninger
§9. Ved afstemninger på generalforsamlinger kræves almindelig stemmeflerhed.

Ved afstemninger om vedtægtsændringer, kræves 2/3 flertal i forhold til det på generalforsamlingen antal fremmødte antal stemmeberettigede.

Stk. 2. Såfremt bestyrelsen eller mindst 1/3 af generalforsamlingsdeltagerne ønsker det, kan et af generalforsamlingen vedtaget forslag undergives urafstemning.

Til forslagets bortfald kræves, at et flertal af de i urafstemningen deltagende medlemmer – dog mindst 30% af samtlige stemmeberettigede – har stemt imod forslaget.

Stk. 3. Afstemninger på generalforsamlinger sker almindeligvis ved håndsoprækning, men skal dog ske skriftligt, såfremt ét medlem begærer det.

Et på generalforsamlingen fremmødt medlem, som jf. ovenstående er berettiget til at stemme selv, kan medbringe og anvende 1 fuldmagt fra et andet stemmeberettiget medlem

Virtuel generalforsamling.

§ 10. Som udgangspunkt afvikles generalforsamlingen ved fysisk fremmøde.  Bestyrelsen kan dog beslutte at generalforsamlingen afholdes virtuelt (hver enkelt medlem deltager ved online opkobling).

Stk.2. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier anvendt i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk.1. Bestyrelsen skal ved virtuel generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at det anvendte system tilsikre medlemmernes ret til at ytre sig og afgive stemme på generalforsamlingen, samt at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages (undtaget dog skriftlig afstemning jf. §9 stk.3. Se §10, stk.5 for afstemning og fuldmagt). 

Stk.3. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en virtuel generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk.4. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan tilmelding til den virtuelle generalforsamling foretages, og hvor oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen kan findes.

Stk.5. Det virtuelle afstemningssystem vil blive fastlagt inden generalforsamlingen under hensynstagen til medlemmernes ret til anonym afstemning og anvendelse af fuldmagt. Fuldmagt skal sendes pr. mail til bestyrelsen inden generalforsamlingens start. Der kan kun udføres een stemme pr. opkobling. Sidder man sammen, skal hver person være logget ind i mødet separat. Ved fuldmagt kræves hermed også en ekstra opkobling.

Ekstraordinær generalforsamling
§11. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når klubbens bestyrelse beslutter det, eller når mindst 1/5 af samtlige klubbens medlemmer skriftligt begærer det, og da senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

I begge tilfælde skal dagsorden angives

Stk. 2. En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, efter samme regler som gælder for den ordinære generalforsamling.

I modsat fald skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

Klubbens opløsning
§12. Klubben kan kun opløses, såfremt to på hinanden følgende generalforsamlinger har truffet beslutning herom.

Stk. 2. I tilfælde af klubbens opløsning skal forenings formue tilfalde en humanitær organisation som generalforsamlingen (ved opløsning) har vedtaget.

Ikrafttræden
§13. Denne vedtægt, der er vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 25. september 2017, træder i kraft straks efter generalforsamlingen.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 25. september 2017. Den første ordinære generalforsamling afholdes februar måned 2019